61. výzva OPŽP – Energetické využívání odpadů

31. 1. 2024 | OPŽP

Nová výzva Operačního programu Životní prostředí podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.

Přehled dotační výzvy

Základní informace o dotační výzvě 61

Pro koho je dotace určena?

Kraje, obce, státní podniky, OSS, Městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, výzkumné instituce, školy a školská zařízení, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby, národní podnik.

Datum vyhlášení a ukončení výzvy: 31. 1. 2024 – 26. 4. 2024
Objem financí v dotační výzvě: 500 000 000 Kč
Výše dotace: max. 70 %

Na co lze čerpat dotaci?

 • Výstavba a modernizace bioplynových stanic.
 • Výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.

Doba realizace

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace
je 31. 12. 2029.

Způsobilé výdaje

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu a jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd.

Základní podmínky

 • U projektů vyrábějících paliva z odpadů: žadatel předloží potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení, o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv. Na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů EU a ČR.
 • U výstavby nových bioplynových stanic, či intenzifikace stávajících odpadových bioplynových stanic tvoří odpad minimálně 80 % vsázky do zařízení.
 • V případě přebudování stávajících neodpadových bioplynových stanic musí odpad tvořit po realizaci projektu alespoň 25 % vsázky.
 • Maximální nákladovost (způsobilé přímé realizační výdaje) vzhledem ke kapacitě je 30 000 Kč/t za rok bez DPH.
 • Projekt navazuje na další systémové prvky svozu a třídění KO nebo svozu bioodpadů nebo doplňuje takový již existující systém svozu a/nebo třídění, nebo pracuje s výstupy systému pro zpětný odběr různých druhů odpadů.
 • Projektem je stanovena nově vybudovaná kapacita systému/zařízení.
 • Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství daného kraje.
 • Minimální podíl materiálově a energeticky využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení řešeného projektem musí být 60 %.

Omezení v rámci výzvy

Bioplynové stanice musí dosahovat minimální účinnosti užití energie bioplynu v
souladu s následující tabulkou:

Minimální účinnost užití energie bioplynu (%)Minimální účinnost užití energie bioplynu (%)
Instalovaný výkon (kW)BPS vybavena technologií na hygienizaci odpadů podle vyhlášky 273/2021BPS bez hygienizace odpadů (hygienizace může být prováděna před BPS)
Do 150 kW55 %50 %
151–300 kW60 %55 %
Více jak 300 kW75 %65 %

Hodnoticí kritéria ke specifickému cíli 1.5 – Stáhnout v PDF →

Žádost je možné podat do 26. 4. 2024 na webu OPZP.cz →